Ydelser

 
Samlede RPA forløb fase 1-6

I et forløb med Droids er der som udgangspunkt 6 faser, der alle bidrager til at I kommer i mål med jeres automatiseringsambitioner. Forløbet skrues sammen ud fra jeres behov og de enkelte faser dimensioneres så de passer bedst muligt ift. hvor i aktuelt er på jeres RPA rejse.

Vi tilbyder med afsæt i vores 6 fase model, et forløb der klæder jer på til at arbejde med RPA på egen hånd, eller i en support model med support i det omfang I ønsker det. Vi understøtter alle dele af jeres arbejde med RPA og kan bistå med jer med hele RPA værdikæden i ønsket omfang:

 

 • Vi har et fast setup for at håndtere den tekniske afklaring og installation af RPA softwaren

 • Vi har en samlet tilgang til governance, der indeholder en afklarende governanceworkshop og udarbejdelse af en governancehåndbog. Med vores tilgang sikrer vi at i kommer rundt om:

  • Afklaring af opgaver knyttet til RPA

  • Afklaring af roller der skal kunne bemandes i hele RPA værdikæden

  • Afklaring og valg af organisering

  • Afklaring af snitflader mellem ”RPA enhed”, forretningen og IT-drift

  • Afklaring af økonomimodel og gevinstmodel

 • Vi har et samlet RPA uddannelseskoncept med 5 moduler hvor vi underviser i:

  • Metoder og værktøjer til procesidentifikation, processcreening og procesdokumentation

  • RPA udvikling der er opdelt i to basismoduler og et hands on modul og et advanced modul

  • Vi har en velafprøvet metode til at identificere og screene processer og vurdere deres egnethed til RPA automatisering

   • Vi har faste skabeloner og værktøjer til screening og procesvurdering hvor vi fokuserer på volumen/tid der kan frigøres, kvalitet, service og egnethed til RPA. Som led i screeningen afklares automatiseringstilgang – herunder behov for justering og tilpasning af processen samt om RPA er det rette automatiseringsfit til den enkelte proces

  • Vi har en velafprøvet metode og skabeloner til afdækning og dokumentation af processer som grundlag for RPA udvikling

  • Vi har skabeloner og værktøjer til proces- og potentialevurdering

  • Vi har best practice code guidelines som vi følger ved udvikling og som i som kunde kan læne jer op ad når I selv udvikler RPA processer

Droids kan bistå jer uanset om i har en ambition om at blive selvkørende med RPA eller I ønsker en As A Servicemodel med minimal involvering fra jeres side. Vi tilbyder tre grundlæggende modeller der naturligvis kan tilpasses ift. jeres konkrete behov

 
Installation 
 • Droids foretager installation af RPA softwaren i jeres IT miljø. Jeres IT-Drift kan deltage i installationsarbejdet i det omfang de ønsker og kan herigennem tilegne sig viden om at foretage installationen og håndtere fremtidige opdateringer.

 • Droids Agency anbefaler implementering af RPA-teknologien Processrobot fra Softomotive, som er en af de mest udbredte RPA-platforme og den mest udbredte platform på det kommunale marked i Danmark. De grundlæggende krav til IT platformen er som følger:

 • Den tekniske implementering af Softomotive udføres som en installation ”on premise” på kundens servere. Inden installation af software aftales installation og konfigurering af nødvendigt hardware, rettigheder og remote adgang. Herefter installeres software enten remote eller på aftalt lokation.

 • Mindstekrav til en basisinstallation som kan udføres af kundens infrastrukturmedarbejdere er:

 1. AD Joined Server (2008 eller senere) med 8 GB ram, 50+ GB fri diskplads og mindst 2 cores. (Installeres op af Droids Agency med ProcessRobot server, ProcessDesigner, Control Desk og Insights dashboard samt Sidebots/Solobots efter eget valg)

 2. AD Bruger til Robotter – skal være lokal admin. Der skal her bruges 2 ifm. en Solobot og en Sidebot

 3. SQL intance til ovenstående server, samt connection string til denne. Hvis det ønskes kan der køres på en SQL Express på selve serveren, den er ikke database tung (10GB table storage er tilstrækkeligt til en start)

 4. En valgfri port mellem ProcessRobot server og tilknyttede VM´s med Solo/Sidebot (Standard er 6090, men valgfrit)

 5. En VM med Windows 7, 8 eller 10 med SoloBot: 4 GB Ram, 30GB HD plads.

 • Optimal anbefalet driftssetup for ovenstående er at splitte ProcessRobot server, ProcessDesigner, Control Desk og Insights dashboard ud på separate maskiner, men det er ikke strengt nødvendigt med mindre man kører med mere end 5+ robotter.

  Såfremt der skal anvendes mail, skal AD brugerne til robotterne have tilknyttet en mailbox, hvilket
  også er nødvendigt, såfremt digital signatur skal anvendes.

 • Løsningen dokumenteres til brugere, drift- og support-medarbejdere

Billede3.png
 
Governance

Best practice RPA model – grundlag for stærk governance og økonomiske gevinster.

Droids har udviklet en samlet model til at understøtte arbejdet med RPA, som sikrer at man har fokus på alle de enkelte skridt i RPA værdikæden og eksekverer dem i den mest optimale rækkefølge. Modellen danner både grundlag for RPA uddannelsen, governanceafklaring og projektforløb med Droids.

Billede4.png

Best practise model for RPA 

Formålet governancearbejdet er:

 1. At der etableres den rette organisering omkring arbejdet med digital automatisering, herunder fastlæggelse af roller, snitflader og bemanding. 

 2. At Kunden får en velfungerende styringsmodel for arbejdet med automatisering

 3. At der etableres faste metoder og redskaber, som sikrer en professionel og effektiv eksekvering af arbejdet.

 4. At der i overensstemmelse med styringsmodellen etableres en finansieringsmodel for automatisering

 

Vi tager afsæt i vores best practice model for RPA arbejdet, arketyper for organisering, vores RPA rollekatalog og vores RPA standard-opgaveliste. Herudfra afklarer vi sammen med jer hvordan jeres governance skal tilrettelægges.

Billede5.png

Arketyper for RPA organisering

Finanaseringsmodel & økonomiske gevinster

Droids har udviklet et framework til afklaring af hvordan økonomimodellen for RPA bedst udformes for den enkelte organisation, herunder gevinstrealisering. Gennem en eller flere workshops sikrer vi, at I bliver afklaret på organisering og indhold i økonomimodellen og modellen for gevinstrealisering.

Finansiering: Det er vigtigt, at økonomimodellen, der sikrer, at der er styr på finansiering af de enkelte elementer i RPA værdikæden, og klarhed om hvem der finansierer hvilke aktiviteter og hvordan dette sker. Der er fire elementer, der skal fastlægges for finansieringssiden af den samlede økonomimodel (A-D)*:

Udklip4.PNG

Gevinstrealisering: Der er tre grundlæggende overvejelser ift. at fastlægge gevinstsiden af økonomimodellen:

Udklip5.PNG

*Vores erfaring er, at de principper man vælger at anvende for finansiering og gevinstrealisering er afgørende for hvilke incitamenter organisationen har til at indgå i automatiseringsarbejdet. Såfremt organisationen skal have incitament til at deltage aktivt, skal der dels være sammenhæng mellem betaling, egenindsats og gevinst. Dels skal der være reel mulighed for at få andel i gevinsterne.

 
Uddannelse

For at sikre, at kundens superbrugere hurtigst muligt bliver selvkørende i teknologien, tilbydes en kombination af caseorienteret ”klasserums” undervisning og ”on the job” training i forbindelse med et RPA projektforløb. Det er vores erfaring, at dette giver en meget stærk hurtig opkvalificering af medarbejderne end fx selvstudier, webbaseret undervisning og tilsvarende.

Der leveres op til fem dages undervisning i forløbet for kundens superbrugere, RPA-udviklere og proceskonsulenter.

Undervisningsforløb kan naturligvis også købes selvstændigt og uafhængigt af et projektforløb. 

Screening af processer
 

Screene og prioritere opgaver

Droids Agency tilbyder en screeningsproces med afsæt i de mange erfaringer vi har fra andre kunder, hvor vi fx har skabt et grundkatalog over manuelle processer som kan automatiseres. Vores erfaring er, at det kan være med til at accelerere forløbet. Endvidere har vores erfarne seniorkonsulenter på opgaven dyb domæneviden, hvilket muliggør en kvalificeret dialog på de områder, som udvælges til analysen. Her mener vi at have en helt særlig styrkeposition sammenlignet med mange af de andre leverandører på markedet, hvilket gør os i stand til at udvælge de arbejdsopgaver, som er velegnede til RPA.

 
Proceskortlægning 

Droids Agency har en fast metodik med tilhørende skabeloner til afdækning, redesign og dokumentation af processer.

Gennem et velafprøvet workshop koncept, hvor vi sammen med jeres fagfolk og ledere afdækker processen, sikrer vi at processen justeres, så man opnår det bedste grundlag for succes med automatisering. Samtidig dokumenteres processen i en form, der både kan anvendes som dokumentation for hvordan processen er automatiseret og udgør et solidt og nøje detaljeret grundlag for udvikling af processen i RPA.

Anmærkning_2019-10-08_100533.png
 
Implementering, test og hypercare

Som led i vores best practice model for RPA har vi udviklet guidelines for RPA udvikling. Vi sikrer at RPA koden er bygget op i logiske skridt der er nemme at vedligeholde og forstå for andre end den der har udviklet den enkelte robot. Vi arbejder blandt andet med en fast struktur for logiske grupper af handlinger og kommentarer, der sikrer at koden er let forståelig også når man genbesøger den efter 6 måneder.

 

Vi tester hvert skridt undervejs i byggeprocessen. Når processen kører i sammenhæng foretager vi samlet test som procesejer kan overvære.

 

Efter test af processen lægges den i hypercare hvor den kører live men tæt overvåget typisk i en 14 dags periode inden den slut justeres og sættes i endelig drift

Anmærkning_2019-10-08_100708.png
 
Eksempel på forløb for et typisk RPA projekt forløb

RPA er en handlings-teknologi – med de rette kompetencer og viden kan man komme hurtigt fra automatiseringsønsker til at have en eller flere processer i drift. Et forløb med Droids er derfor overskuelige både tidsmæssigt og ressourcemæssigt. Et typisk forløb kan hvis kalenderen tillader det gennemføres på ca. 2-3 måneder. 

Anmærkning_2019-10-08_101237.png