Produkter

Droids kan bistå jer uanset om I har en ambition om at blive selvkørende med RPA, eller I ønsker en As A Servicemodel, med minimal involvering fra jeres side. Vi tilbyder tre grundlæggende modeller, der naturligvis kan tilpasses ift. jeres konkrete behov

RPA-processer der kan leveres as-a-service

År 1 skal der minimum købes 3 processer og fra år 2 og frem mindst 5 processer. Andre processer end de, der fremgår af nedenstående katalog prissættes selvstændigt efter nærmere analyse.

 

Pris pr. proces er 35.000 kr. (gælder alle bortset fra FLEXLØN - Se priser her) pr. år alt inklusive (proceskortlægning, udvikling, drift, overvågning og vedligehold) 

Job- og social

 • Betaling af faktura for lægeerklæringer
  Kontrol (økonomisystem, NetForvaltning Sundhed samt Sundhedsstyrelsens liste med takster) og betaling af faktura fra praktiserende læger for udarbejdelse af lægeerklæringer (bl.a. LÆ125)

 • Modtage og behandle Sygedagpenge 202-advis
  På sygedagpengeområdet modtages adviseringer, når en virksomhed har haft en medarbejder syg. Langt de fleste sager er ”glatte sager”, som kører lige igennem til udbetaling. Der hentes advis i KMD Sag, slås op på sagen og udføres forskellige tjek. Pengene sendes til virksomhed. Der sendes rapport om både behandlede og ubehandlede sager til afdelingen.

 • Modtage og behandle Sygedagpenge 201-advis
  Som 202-advis. DP 201 anvendes af arbejdsgivere/virksomheder, der:
  - udbetaler løn/sygedagpenge efter en § 55-forsikring eller en § 56-aftale.
  - fortsætter udbetalingen efter 21 kalenderdages sygdom

 • Betaling af tolkeregninger
  Kontrol og betaling af regninger vedr. tolkebistand (fordrer at der anvendes et begrænset antal leverandører af tolkeydelser så variationen i faktura er begrænset)

 • Sagsfordeling af sager til kontrol (§10)
  Fordeling af sager fra kontrolliste til sagsbehandlere

 • Flexløntilskud – beregning (kompleksitet skal afklares nærmere ved konkret screening af processen)
  Borgere ansat i flexjob får løn svarende til leveret tid og derudover et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til ca. 18.489 kr. om måneden (2019).  Tilskuddet fra kommunen aftrappes i forhold til din lønindtægt. Der fradrages 30 pct. af lønindtægten i fleksløntilskuddet, indtil den samlede lønindtægt i 2019-niveau udgør 14.686 kr. pr. måned. Af den lønindtægt, der overstiger 14.686 kr. fradrages der 55 pct. i fleksløntilskuddet. Se priser her

 • Samle materiale til besvarelse af aktindsigt vedr. kontanthjælp, sygedagpenge mv.
  Generere fuld aktindsigt via aktindsigts-modul i Fagsystem (fx Facit) og ESDH system (Fx Acadre) samt hente de dokumenter som aktindsigtsmodulerne ”fejler på”
  Forudsætter aktindsigtsmoduler i de systemer der skal hentes data fra

Kontrolgruppen

 • Identifikation af udrejste udlændinge
  Målet med processen er at udarbejde to lister med personer, der skal til manuel tjek.Den første liste indeholder alle udlændinge, der har fået en social ydelse, den seneste måned. Den anden liste indeholder alle udlændinge, der ikke har haft indkomst, den seneste måned.

 • Modtag straffe- og børneattest
  Modtag straffe- og børneattester: Hent modtagne attestsvar fra Politiet i mail (outlook), validér om attestsvar er = ren attest (uden anmærkninger) eller ej op mod tekststreng og journaliser i personalesystem, at der er modtaget svar eller send advis om ikke ren straffeattest til ansvarlig leder. Kontroller desuden om der er modtaget svar inden for svarfrist. 

Økonomi

 • Bogføring (og afstemning) af hovedkonto.
  Hente posteringer som CSV fil fra Bank. Udfylde bogføringskladde i form af excel-skabelon fra økonomisystem. Uploade bogføringskladde til økonomisystem. Der kan slutbogføres den andel af posteringerne som er entydige, ensartede og altid bogføres på samme konti mens resterende posteringer bogføres på mellemregningskonto til videre manuel behandling
  Forudsætter at der kan hentes semikolon separeret fil med posteringer dagligt fra bank, OG at der kan udarbejdes bogføringskladde i Excel, der kan uploades i økonomisystem

 • Kontrol og betaling af faktura fra andre kommuner vedr. aftenskoleforløb
  Kontrol af om faktura vedrører borgere fra egen kommune. Betaling af faktura hvor opkrævning kan valideres som OK.
  Kræver at de kommuner der modtages opkrævninger fra, er villige til at ændre deres arbejdsgange og anvende samme afregningsformat.

 • Udbetaling af Pantkort

 • Mellemkommunal afregning for aftenskoleforløb
  Behandler faktura vedr. aftenskoleforløb i økonomisystem. Åbner faktura fra anden kommune, validerer at fakturaen vedrører borgere med bopæl i egen kommune. Validering sker ved træk af datafil fra FLIS med CPR på borgere i egen kommune hvor op imod CPR fra faktura valideres. Hvis CPR kan valideres foretages betaling af faktura

 • Særligt dyre enkeltsager
  Opgør forbrug pr. CPR nummer og identificerer særligt dyre enkeltsager (sager hvor udgifter rammer grænsen for stats-refusion). Data trækkes fra økonomisystem til Excel. Der foretages beregning af borgers alder ud fra CPR nummer. For to alderskategorier foretages beregning af udgifter år til dato. Udgift sammenholdes med beløbsgrænse for statsrefusion og CPR der er over beløbsgrænse markeres. Opgaven udføres månedsvist og opgøres hver gang år til dato.

   

 • Fakturabehandling - alkohol/stofmisbrug behandling
  Når en borger får behandling for enten alkohol- eller stofmisbrug sendes der en faktura til Hillerød Kommune. Disse lander i KMD OPUS og skal betales af Lone/Hillerød Alkoholbehandling. 

 • Afstemning af lønkonti
  Kommunen har en række forskellige lønkonti som skal afstemmes, herunder konti for feriepenge mv. Der er tale om en manuel proces, hvor en guide fra KMD til afstemning følges. 

Det tekniske område (byggeområdet)

 • Følge op på byggesag med mistanke om ikke lovlige forhold på matriklen
  Sager hvor der forventes at være ikke lovlige forhold, der skal kontrolleres skal holdes aktive, såfremt de ikke skal falde for reglen om passivitet.  Der skal sendes skrivelse til ejer med en fast kadence hver 4 md med opfordring om at borger tager kontakt til byggemyndigheden om de relevante forhold.

Processkridt:

Send opfølgningsbrev til ejer

Flyt sag i sagsreol

Skriv note i BBR / SBSYS (eller lign.)

Send brev

Arkiver brev

Forudsætter at oplysning om ejer entydigt fremgår og kan tilgås i IT-system (FX SBSYS)

 • Færdigmelding af byggesager
  Når der er fristudløb på byggesagen fra påbegyndelses datoen skal byggesagen lukkes.af om faktura vedrører borgere fra egen kommune. Betaling af faktura hvor opkrævning kan valideers som OK.                                                                                                          Der sendes brev til Borger der har 14 dage til at melde tilbage hvis sag ikke skal lukkes. Vender borger ikke tilbage, lukkes sagen i BBR (Hvis borger vender tilbage vurderes tilbagemelding. Derefter udredes sagen evt. ellers lukkes den i BBR – denne del af processen vil fortsat skulle håndteres manuelt).

Processkridt:

Identificer sager der er faldet for fristen 

Send brev til borger om at sag skal lukkes.

Behandl de sager hvor borger IKKE svarer. Sager lukkes i BBR efter 14 dage fra brevdato.

Sager hvor borger svarer håndteres manuelt.

 • Fakturering af byggesagsgebyr                                                                                                                                                                                 Fakturering af byggesagsgebyr til borger 2 gange i hvert byggesagsforløb (ved udstedelse af byggetilladelse og ved afslutning af byggesagen).                                                                                                                                                                                                                Forudsætter at der er registreret tid i IT system (FX SBSYS) og at oplysninger om ejer der skal modtage faktura er entydigt identificerbare i IT-system samt at faktura kan dannes ud fra de tilgængelig oplysninger

 • Sende reminders i Bygge- og anlægssager                                                                                                                                                Sende reminder til bygherre om at der 14 dage før bygherre bygger skal anmeldes byggeaffald.                                                        Forudsætter at oplysning om ejer entydigt fremgår og kan tilgås i IT-system (FX SBSY).                                                                                                                                                                                                

Administration 

 • Flyt/Journaliser dokumenter
  Journaliser dokumenter fra mails i Journalsystem

 • Opsigelse fraflytning
  Validering af data fra eBlanket op mod UNIK
  Gennemførelse af fraflytningsguide i UNIK (registrering af fraflytning)
  Generering af fraflytningsbrev

 • Journalisering af lejekontrakt                                                                                                                                                                                Underskrevet lejekontrakt modtaget pr. mail samt mail med evt. bilag til lejekontrakt journaliseres i ESDH.                                                 

 • Overførsel fra KMD til FASIT 
  Kommunen overgår fra gammelt ESDH til nyt, så derfor skal alle sager/journaler overføres. Sagerne sorteres ud på forskellige KLE numre..                                                       

Borgerservice

 • Børneflyt 1
  Behandling af anmeldelse om adresseflytning af barn/børn, hvor forældrene flytter fra hinanden (børneflyt 1) inkl. sende partshøringsbreve

 • Børneflyt 2
  Behandling af anmeldelse om adresseflytning af barn/børn, hvor barnet flytter fra én forældre til den anden (børneflyt 2) inkl. sende partshøringsbreve.

   

 • Logiværtserklæring
  Underproces til Børneflyt 1. I de tilfælde, hvor den forældre barnet flytter med, flytter til en logivært (venner eller familie) må adressen ikke godkendes før logiværten har godkendt indflytningen.​ 

 • Framelding af beboer på adresse
  Opretter en eDOC sag og sender varslingsbrev til borgere, der er indberettet framelding på enten fra ejer eller lejekontraktholder på adressen eller fra samarbejdsparter (UDK, Politi, boligselskaber mv.). 

Teknik og miljø

 • Fordeling af sager fra Vejmand
  Fordeling af sager vedr. materielopstilling og graveansøgninger og indsættelse af standardoplysninger på sagen

 • Tjek om der er sager på matrikel 
  Målet er at tjekke, om der er nuværende eller afsluttede sager I vedrørende en lejlighed eller en ejendom. 
  Det er hovedsagtligt ejendomsmæglere, der laver forespørgsler, men det kan også være advokater og i terorien også privatpersoner.
  Når en ejendommægler skal sælge en lejlighed
  -Går I DIADEM for at finde ejendomsdatarapport
  -Modtager løbenummre på alle sager der vedrører en matrikel
  -Kommunen skal nu koble dette løbenummer til en specific lejlighed
  Robotten skal 1. finde sagsnummerpå baggrund af løbenummer 2. finde adresse 3. tjekke om der er sager på adressen

 • Journalisering af sendte mails vedr. jorddeponering
  Journalisering af afsendte mails (sendt fra sagsbehandler) vedr. jorddeponering. De afsendte mails vedrører prisaftale, at deponeret mængde eller tidsfrist for deponering er overskredet samt lukning af sag. Der er 4 typer mails: Aftale (med pris), Overskredet mængde ift. aftale, Overskredet tidsperiode ift. aftale, Sag lukkes.
  Automatiseringen starter med en manuel afsendelse af mail fra Navision, der genererer en standard outlook mail (af de 4 typer ovenfor). Det er alene journalisering af mails samt lukning af eDOC sag der automatiseres. 

 • Fordeling af mails fra hovedpostkasse
  Fordeling af mails fra hovedpostkasse vedr. dambrug, anmeldelse af rotter, anmeldelse af vilde katte til afdelingspostkasser. Desuden indberettes vilde katte på kattens værns hjemmeside med bruger log ind. 

Arbejdsmarked og ydelser

 • Aktindsigt
  Hent alle dokumenter på en specifik borgersag fx kontanthjælps eller sygedagpengesag: Dette sker ved at generere aktindsigt i Acadre og Facit via aktindsigtsmoduler samt aktindsigtudskrift fra KMD sag og gem på fildrev. Kontroller om aktindsigtsmoduler angiver fejl ved hentning af enkelte dokumenter og hent disse dokumenter i pågældende system. Gem disse på fildrev.

 • Sygedagpenge 201
  DP 201 anvendes af arbejdsgivere/virksomheder, der - udbetaler løn/sygedagpenge efter en § 55-forsikring eller en § 56-aftale. Robotten skal kontrollere oplysningerne fra Edagpenge sygedom stemmer overens med oplysningerne fra KMD indkomst. Det gøres ud fra nogle fastlagte kontroller. i Edagpenge sygedom. Når kontrollerne er færdig skal sagen afsluttes i KMD sag  

 • Kontrol af indkomstgrundlag
  Sagsbehandler sender mail til RPA med bestilling . RPA indsamler formue oplysninger om konkret borger fra CPR, SKAT R75, Motorregister og KMD indkomst. Informationer samles i et antal PDFer og et worddokument og sendes til sagsbehandler 

 • Uderejste udlændinge 
  Finde liste over udlændinge i kommunen som det er relevante at tjekke yderligere. Målet med processen er at udarbejde to lister med personer der skal til manuel tjek. 
  Den første liste skal indeholde alle udlændinge, der har fået en social ydelse, den seneste måned
  Den anden liste skal indeholde alle udlændinge, der ikke har haft nogen indkomst overhovedet, den seneste måned
  Udvalgte personer fra listen med 0-indkomst, skal herudover have et brev

 • Stil krav om tilbagebetaling i bero
  For borgere med gæld til kommunen vedr. fx for megetudbetalt ydelse eller midlertidigt lån: Kontroller aktuelt indkomstniveau i KMD indkomst. Kontroller om indkomst er = kontakthjælp, ledighedsydelse, FLexjob eller SU. Hvis ja sæt krav i bero hvis nej gør krav gældende.  

 • Betaling af faktura for lægeerklæringer
  Kontroller at lægeerklæring er bestilt, at pris er korrekt og at lægeerklæring er modtaget og foretage betaling. Faktura hentes i økonomisystem og informatiner valideres op mod information i NetForvaltningSundhed hvor lægeerklæringer modtages og pris kontrolleres op mod Sundhedsstyrelsens prisliste for lægeerklæringer 

 • Generer aktindsigtdokument 
  Hent alle dokumenter vedr. specifik kontanthjælpsag eller sygedagpengedag fra Acadre og NetForvaltning Sundhed til aktindsigtsbesvarelse og gem dokument

 • Kontanthjælp - advis overskydende SKAT
  Når borgere på kontante ydelser får penge tilbage i Skat skal kommunen tjekke, om der skal modregnes.  

HR/Personale 

 • Fordeling af sager fra Vejmand
  Fordeling af sager vedr. materielopstilling og graveansøgninger og indsættelse af standardoplysninger på sagen

 • Tjek om der er sager på matrikel 
  Målet er at tjekke, om der er nuværende eller afsluttede sager I vedrørende en lejlighed eller en ejendom. 
  Det er hovedsagtligt ejendomsmæglere, der laver forespørgsler, men det kan også være advokater og i terorien også privatpersoner.
  Når en ejendommægler skal sælge en lejlighed
  -Går I DIADEM for at finde ejendomsdatarapport
  -Modtager løbenummre på alle sager der vedrører en matrikel
  -Kommunen skal nu koble dette løbenummer til en specific lejlighed
  Robotten skal 1. finde sagsnummerpå baggrund af løbenummer 2. finde adresse 3. tjekke om der er sager på adressen

 • Journalisering af sendte mails vedr. jorddeponering
  Journalisering af afsendte mails (sendt fra sagsbehandler) vedr. jorddeponering. De afsendte mails vedrører prisaftale, at deponeret mængde eller tidsfrist for deponering er overskredet samt lukning af sag. Der er 4 typer mails: Aftale (med pris), Overskredet mængde ift. aftale, Overskredet tidsperiode ift. aftale, Sag lukkes.
  Automatiseringen starter med en manuel afsendelse af mail fra Navision, der genererer en standard outlook mail (af de 4 typer ovenfor). Det er alene journalisering af mails samt lukning af eDOC sag der automatiseres. 

 • Fordeling af mails fra hovedpostkasse
  Fordeling af mails fra hovedpostkasse vedr. dambrug, anmeldelse af rotter, anmeldelse af vilde katte til afdelingspostkasser. Desuden indberettes vilde katte på kattens værns hjemmeside med bruger log ind. 

   

 • Modtag straffe- og børneattest
  Modtag straffe- og børneattester: Hent modtagne attestsvar fra Politiet i mail (outlook), validér om attestsvar er = ren attest (uden anmærkninger) eller ej op mod tekststreng og journaliser i personalesystem, at der er modtaget svar eller send advis om ikke ren straffeattest til ansvarlig leder. Kontroller desuden om der er modtaget svar inden for svarfrist. 
   

Droids Agency, Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S.

© 2021 by Droids Agency

 • Black LinkedIn Icon