Produkter

Droids kan bistå jer uanset om I har en ambition om at blive selvkørende med RPA, eller I ønsker en As A Servicemodel, med minimal involvering fra jeres side. Vi tilbyder tre grundlæggende modeller, der naturligvis kan tilpasses ift. jeres konkrete behov

RPA-processer der kan leveres as-a-service

År 1 skal der minimum købes 3 processer og fra år 2 og frem mindst 5 processer. Andre processer end de, der fremgår af nedenstående katalog prissættes selvstændigt efter nærmere analyse.

 

Pris pr. proces er 35.000 kr. (gælder alle bortset fra FLEXLØN - Se priser her) pr. år alt inklusive (proceskortlægning, udvikling, drift, overvågning og vedligehold) 

Job- og social

 • Betaling af faktura for lægeerklæringer
  Kontrol (økonomisystem, NetForvaltning Sundhed samt Sundhedsstyrelsens liste med takster) og betaling af faktura fra praktiserende læger for udarbejdelse af lægeerklæringer (bl.a. LÆ125)

 • Modtage og behandle Sygedagpenge 202-advis
  På sygedagpengeområdet modtages adviseringer, når en virksomhed har haft en medarbejder syg. Langt de fleste sager er ”glatte sager”, som kører lige igennem til udbetaling. Der hentes advis i KMD Sag, slås op på sagen og udføres forskellige tjek. Pengene sendes til virksomhed. Der sendes rapport om både behandlede og ubehandlede sager til afdelingen.

 • Modtage og behandle Sygedagpenge 201-advis
  Som 202-advis. DP 201 anvendes af arbejdsgivere/virksomheder, der:
  - udbetaler løn/sygedagpenge efter en § 55-forsikring eller en § 56-aftale.
  - fortsætter udbetalingen efter 21 kalenderdages sygdom

 • Betaling af tolkeregninger
  Kontrol og betaling af regninger vedr. tolkebistand (fordrer at der anvendes et begrænset antal leverandører af tolkeydelser så variationen i faktura er begrænset)

 • Sagsfordeling af sager til kontrol (§10)
  Fordeling af sager fra kontrolliste til sagsbehandlere

 • Flexløntilskud – beregning (kompleksitet skal afklares nærmere ved konkret screening af processen)
  Borgere ansat i flexjob får løn svarende til leveret tid og derudover et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til ca. 18.489 kr. om måneden (2019).  Tilskuddet fra kommunen aftrappes i forhold til din lønindtægt. Der fradrages 30 pct. af lønindtægten i fleksløntilskuddet, indtil den samlede lønindtægt i 2019-niveau udgør 14.686 kr. pr. måned. Af den lønindtægt, der overstiger 14.686 kr. fradrages der 55 pct. i fleksløntilskuddet. Se priser her

 • Samle materiale til besvarelse af aktindsigt vedr. kontanthjælp, sygedagpenge mv.
  Generere fuld aktindsigt via aktindsigts-modul i Fagsystem (fx Facit) og ESDH system (Fx Acadre) samt hente de dokumenter som aktindsigtsmodulerne ”fejler på”
  Forudsætter aktindsigtsmoduler i de systemer der skal hentes data fra

Kontrolgruppen

 • Identifikation af udrejste udlændinge
  Målet med processen er at udarbejde to lister med personer, der skal til manuel tjek.Den første liste indeholder alle udlændinge, der har fået en social ydelse, den seneste måned. Den anden liste indeholder alle udlændinge, der ikke har haft indkomst, den seneste måned.

Økonomi

 • Bogføring (og afstemning) af hovedkonto.
  Hente posteringer som CSV fil fra Bank. Udfylde bogføringskladde i form af excel-skabelon fra økonomisystem. Uploade bogføringskladde til økonomisystem. Der kan slutbogføres den andel af posteringerne som er entydige, ensartede og altid bogføres på samme konti mens resterende posteringer bogføres på mellemregningskonto til videre manuel behandling
  Forudsætter at der kan hentes semikolon separeret fil med posteringer dagligt fra bank, OG at der kan udarbejdes bogføringskladde i Excel, der kan uploades i økonomisystem

 • Kontrol og betaling af faktura fra andre kommuner vedr. aftenskoleforløb
  Kontrol af om faktura vedrører borgere fra egen kommune. Betaling af faktura hvor opkrævning kan valideres som OK.
  Kræver at de kommuner der modtages opkrævninger fra, er villige til at ændre deres arbejdsgange og anvende samme afregningsformat.

Det tekniske område (byggeområdet)

 • Følge op på byggesag med mistanke om ikke lovlige forhold på matriklen
  Sager hvor der forventes at være ikke lovlige forhold, der skal kontrolleres skal holdes aktive, såfremt de ikke skal falde for reglen om passivitet.  Der skal sendes skrivelse til ejer med en fast kadence hver 4 md med opfordring om at borger ejer tager kontakt til byggemyndigheden om de relevante forhold.

Processkridt:

Send opfølgningsbrev til ejer

Flyt sag i sagsreol

Skriv note i BBR

Send brev

Arkiver brev

Forudsætter at oplysning om ejer entydigt fremgår og kan tilgås i IT-system (FX SBSYS)

 • Færdigmelding af byggesager
  Når der er fristudløb på byggesagen fra påbegyndelses datoen skal byggesagen lukkes.af om faktura vedrører borgere fra egen kommune. Betaling af faktura hvor opkrævning kan valideers som OK.                                                                                                          Der sendes brev til Borger der har 14 dage til at melde tilbage hvis sag ikke skal lukkes. Vender borger ikke tilbage, lukkes sagen i BBR (Hvis borger vender tilbage vurderes tilbagemelding. Derefter udredes sagen evt. ellers lukkes den i BBR – denne del af processen vil fortsat skulle håndteres manuelt).

Processkridt:

Identificer sager der er faldet for fristen 

Send brev til borger om at sag skal lukkes.

Behandl de sager hvor borger IKKE svarer. Sager lukkes i BBR efter 14 dage fra brevdato.

Sager hvor borger svarer håndteres manuelt.

 • Fakturering af byggesagsgebyr                                                                                                                                                                                 Fakturering af byggesagsgebyr til borger 2 gange i hvert byggesagsforløb (ved udstedelse af byggetilladelse og ved afslutning af byggesagen).                                                                                                                                                                                                                Forudsætter at der er registreret tid i IT system (FX SBSYS) og at oplysninger om ejer der skal modtage faktura er entydigt identificerbare i IT-system samt at faktura kan dannes ud fra de tilgængelig oplysninger

 • Sende reminders i Bygge- og anlægssager                                                                                                                                                Sende reminder til bygherre om at der 14 dage før bygherre bygger skal anmeldes byggeaffald.                                                        Forudsætter at oplysning om ejer entydigt fremgår og kan tilgås i IT-system (FX SBSY).

Droids Agency, Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S.

© 2020 by Droids Agency

 • Black LinkedIn Icon